LEJEBETINGELSER

1. GENERELT

Lejeaftalen er indgået mellem Privatudlejning A/S, Drejergangen 1D, 2690 Karlslunde, cvr nr. 40 94 70 86 som udlejer, og den på lejekontrakten anførte lejer. Det selskab, der står i lejekontraktens hoved betegnes som lejeformidler, og er af udlejer bemyndiget til at underskrive lejeaftalen på udlejers vegne. Hvis ikke andet er udtrykkeligt beskrevet er alle priser eksklusive moms.

Ny kunde

Nye kunder er altid velkomne hos Privatudlejning A/S. Vi oplever dog et stigende antal tilfælde af tyveri/bedrageri. Derfor vil vi, som udgangspunkt afkræve depositum. Depositummet skal erlægges ved udlevering af værktøjet og vil blive tilbagebetalt, så snart, det lånte materiale er endeligt returneret, fejlfrit og i rengjort stand.

2. LEJEPERIODEN

Medmindre andet skriftligt er aftalt, løber lejeperioden fra og med den dag materiellet bliver udleveret, til den dag, det tilbageleveres i fejlfri og rengjort stand til den aftalte lokation. Der skal altid betales leje, for benyttelse af grejet i weekend og på helligdage. En sådan brug, skal altid varsles til lejeformidler, ved udleveringen. I tilfælde af at dette ikke er varslet ved udleveringen, pålægges lejer en meromkostning svarende til dobbelt leje pris og alle omkostninger til evt. nedbrud eller andet er for lejers egen regning. Dog er der minimums leje på 2 dage ved leje af facade- og specialstillads. Ved lejemålets start fastlægger lejer sammen med lejeformidler, lejemålets slutdato. Hvis lejemålet løber længere end denne dato skal lejer, meddele lejeformidler den nye slutdato. Denne meddelelse skal være lejeformidler i hænde senest kl. 13.00 på lejemålets sidste dag. Hvis lejer undlader at give denne information rettidigt, er lejeformidler berettiget til at pålægge et gebyr på den efterfølgende dags leje svarende til 50 % af lejebeløbet dog minimum kr. 100,00. Lejeformidler har ret til at opsige lejemålet. Lejer kan ikke forvente at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode.

3. LEJEN

Lejen betales i hele perioden med det i aftalen angivne beløb med tillæg af moms og miljøtillæg pr. enhed og pr. kalenderdag i lejeperioden. Lejers lejebetaling består i, at lejeformidler ikke kan udleje materiellet til anden side i den periode lejer har materiellet. I lejeperioden har lejer ret til at benytte materiellet indtil 8 timer pr. lejedag. Konstateres det, at lejer har benyttet materiellet i mere end 8 timer pr. lejedag, skal lejer særskilt betale for dette merforbrug. Efter lejemålets afslutning, eller ved hver måneds afslutning, fremsendes faktura. Ved betaling senere end de aftalte betalingsbetingelser beregnes morarenter i henhold til renteloven. Lejeformidler kan kræve forudbetaling for leje. Eventuelle tvister mellem lejer og lejeformidler berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb. Lejeformidler forbeholder sig ret til at fakturere for den aftalte lejetid uanset at den faktiske anvendelsestid af det lejede er kortere. Ved eventuel overdragelse til inkasso, forbeholder lejeformidler sig retten til at debitere lejer alle inkassoomkostninger. 

4. AFHENTNING OG LEVERING

Materiellet kan udbringes med transportør eller afhentes af lejer på den af lejeformidlers anviste adresse. Materiellet skal returneres senest ved lejeperiodens udløb til den af udlejer anviste adresse. Læsning og losning finder sted for lejers regning. I det omfang, udlejer medvirker i forbindelse med transport af materiellet, sker dette mod separat betaling fra lejer. I tilfælde af transport udført af 3. part videregives personoplysninger.

5. ANVENDELSESSTED

Materiellet må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke, anvendes eller benyttes på et andet end det i aftalen angivne sted. Materiellet må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke, udleveres til brug af andre end lejer. Lejer indestår for, at materiellet kun anvendes af dertil behørigt uddannet personale.

6. PASNING OG PLEJE

Det påhviler lejer umiddelbart efter modtagelsen, og inden materiellet tages i brug at foretage nødvendig afprøvning og eftersyn, samt at undersøge materiellet. Det påhviler lejer at holde materiellet i den stand, hvori det modtages. Materiellet skal således passes og smøres i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelsesinstruktioner. De nødvendige driv- og smøremidler skal være af den bedste kvalitet. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes, udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, er ansvarlig for, at disse udføres i henhold til gældende love og bestemmelser. Lejer skal bære omkostninger til forbrugsmateriel samt til eventuel rengøring og reparationer af materiellet efter brug. Lejeformidler, eller anden materielejer, bærer dog omkostningerne til reparationer, der kan henføres til normalt slid eller til mangler, som lejeformidler er ansvarlig for. Udlejer/lejeformidler drager omsorg for at service og reparation udføres af kompetent reparatør, herunder at reparatøren har de nødvendige forsikringer. Materiellet må ikke bygges om og skal i lejeperioden opbevares på en sådan måde, at det ikke udsættes for beskadigelse eller ulovlig benyttelse. Materiellet skal ved lejeperiodens udløb afleveres tilbage i samme stand som det blev modtaget/udleveret.

7. ANSVAR

Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på materiellet i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl. Udlejer/lejeformidlers erstatningsansvar for forsinkelser ved levering af materiellet forudsætter, at forsinkelsen kan tilregnes udlejer/lejeformidler som værende groft uagtsomt eller forsætligt forårsaget. Udlejer/lejeformidler dækker ikke nogen former for følgeomkostninger. Lejer er selv ansvarlig for culpøse handlinger.

8. PRODUKTANSVAR

Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejeformidler kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer/lejeformidler. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejeformidler ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer/lejeformidler er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter, hvori disse indgår. Disse begrænsninger i udlejer/lejeformidlers ansvar gælder ikke, hvis udlejer/lejeformidler, har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I øvrigt er udlejer/lejeformidler ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Udlejer/lejeformidler er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Såfremt en fuldstændig ansvarsfraskrivelse ikke er gyldig, er udlejer/lejeformidler dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for et beløb større end kr. 2.000.000. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er lejer pligtig at holde udlejer/lejeformidler skadesløs for ethvert beløb, det være sig erstatning, omkostninger, renter m.v. som lejeformidler måtte blive pligtig at udrede til tredjemand. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produktskader, skal denne part straks underrette den anden herom. Udlejer/lejeformidler og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

9. FORSIKRING

Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade også hændelig forvold på materiellet.

10. EJENDOMSRETTEN

Ejendomsretten til materiellet tilkommer lejeformidler, eller lejeformidlers leverandør, og lejeren forpligter sig til ikke at benytte materiellet på anden måde end den, der følger af vilkårene i aftalen og nærværende betingelser samt til ikke at videreudleje, pantsætte eller på nogen anden måde overdrage rettighederne til rådighed over materiellet.

11. FORCE MAJEURE

Lejemålet er indgået med forbehold for strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner og transporthindringer eller andre lignende udefra kommende begivenheder. I tilfælde af, at lejeperioden ikke kan påbegyndes på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, er lejeformidler og udlejer berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse.

12. OPHÆVELSE

Lejeformidler har ret til at afbryde lejemålet uden forudgående varsel, herunder annullere ikke påbegyndte lejeaftaler, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser, ikke overholdes af lejer, hvis betaling ikke indgår rettidigt eller lejer standser betalingen eller går konkurs. I så tilfælde kan lejeformidler ved egen foranstaltning fjerne det lejede. Og alle udgifter hertil (inkl. transport) vil pålægges lejer.

13. UDLEJNING UDENFOR DANMARKS GRÆNSER

Lejer må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke transportere materiel udenfor Danmarks grænser. Lejeformidler/udlejer forbeholder sig ret til at skærpe de almindelige lejebetingelser ved leje i udlandet.

14. MILJØTILLÆG

Alle fakturaer pålægges et miljøtillæg af fakturabeløbet. Miljøtillægget er en konsekvens af de miljøomkostninger, der gennem årene er pålagt materieludlejningen ved f.eks. køb af transport, service samt til bortskaffelse af olie, vand, emballage, brugte reservedele og udtjent materiel. Miljøtillægget skal også afhjælpe udlejningens håndterings- og administrative omkostninger til miljø.

15. LOVVALG OG VÆRNETING

Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende betingelser og lejeaftalen i øvrigt skal afgøres efter dansk ret ved lejeformidlers værneting.

16. DATABESKYTTELSE

Personoplysninger bruges udelukkende til at indgå en lejeaftale. Persondata kan videregives til eventuel transportør ved transport, til udlejer og forsikringsselskab i forbindelse med forsikringsanmeldelse. Ligeledes kan personoplysninger videregives til advokat eller inkassovirksomhed i det tilfælde der forbliver ubetalte regninger. Alle persondata hostes af anerkendte cloudservices i EU og lever op til de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Udover ovennævnte videregives persondata ikke til tredjepart. Lejer har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om denne, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Lejer kan også få oplyst, hvor længe persondata opbevares. Hvis lejer mener at persondata, der behandles, er unøjagtige, har lejer ret til at få dem rettet. Lejer kan henvende sig og få oplyst, hvori unøjagtighederne består og hvordan de kan rettes. Skulle data ikke længere være nødvendige eller i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser i forhold til det formål, som de blev indhentet til, kan lejer bede om at få dem slettet. Ved anmodning om at få rettet eller slettet persondata eller øvrige indsigelser, undersøges det om betingelserne er opfyldt, og ændringer eller sletning gennemføres så hurtigt som muligt.

LEJEBETINGELSER & KLAGEMULIGHEDER

Vi gør hvad vi kan, for at leve op til vores kunders forventninger. Men skulle der opstå uoverensstemmelser, vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad der er muligt for at få løst dette, i samarbejde med dig/kunden.

Er dette ikke tilfredsstillende har du mulighed for at klage.

KLAGEMULIGHEDER

En klage over en vare eller tjenesteydelse lejet hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionen online klage portal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: kontakt@bygselvboxen.dk.

FORTRYDELSESRET FOR FORBRUGERE

I henhold til Forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 vedrørende fortrydelsesret på tjenesteydelser ophører fortrydelsesretten på tjenesteydelser, når disse er fuldt udførte. Det vil sige, når lejeproduktet er afsendt eller udleveret. Men har du brug for at ændre lejedatoer, tilføje eller fjerne produkter fra din lejeaftale mv., så er vi naturligvis altid klar til at kigge på det. Kontakt vores udlejere, så vil de forsøge at finde en løsning der er til alles bedste.